Perhekonstellaatio (Family Constellations) on Suomessa suhteellisen uusi terapiamuoto. Menetelmä on saksalaisen psykoterapeutin Bert Hellingerin kehittämä. Menetelmä perustuu Hellingerin empiiriseen havainnointiin perhesysteemien toiminnasta. Hellingerin systeemisen näkemyksen mukaan jokainen yksilö on aina osa suurempaa kokonaisuutta eli omaa perhesysteemiään. Sen sijaan että olisimme vapaita valitsemaan oman tiemme elämässä, käyttäytymistämme, tunteitamme ja valintojamme ohjaavat arkaaiset lainalaisuudet, jotka nousevat kuulumisestamme tähän systeemiin. Tämä terapiamenetelmä sopii henkilöille, jotka haluavat ratkaista omat solmukohtansa ja löytää uuden kestävän perustan elämälleen.

Menetelmä tuo näkyväksi perheen sisäisen salatun tai näkymättömän dynamiikan. Esim. kuinka joku identifioituu toiseen sukunsa jäseneen ja siksi kantaa tämän tunteita ja asenteita itselleen taakkana tai miten yksilö tuhoaa omat onnistumisen mahdollisuutensa, jos hänen perheessään on saatu ansaitsematonta hyötyä jonkun toisen kustannuksella.

Konstellaatio tuo esille uutta informaatiota ja saattaa tuoda aivan uusia näkökulmia tuttuihin asioihin. Se lisää ymmärrystä omasta ja läheisten elämistä. Konstellaatio esittää toisinaan selkeän ratkaisun, mutta useimmiten se aloittaa elämän tervehtymisprosessin, jota asiakas työstää alitajunnassaan pitkäänkin konstellaation jälkeen.

 Konstellaatiot pohjautuvat systeemisiin periaatteisiin:

  1. Kuuluvuus: Jokaisella on oma paikkansa systeemissä mihin hän kuuluu, ja oikeus siihen. Jokainen on osa jotain isompaa systeemiä, johon hän on syvästi sidoksissa. Perhe on jokaisen tärkein ja voimakkain systeemi, voimakkaat kohtalot kulkevat suvuissa. Tällöin ihminen tiedostamattaan (siis vaikka hän ei tietäisi mitä suvussa on aiemmin tapahtunut) tekee samanlaisia valintoja, kokee samanlaisia tunteita ja kohtaloita kuin joku aiempi henkilö suvussa.

 2. Balanssi: Systeemissä on oltava antamisen ja vastaanottamisen tasapaino. Jos systeemiin kuuluva ei saa arvostusta,, se heijastuu systeemin hyvinvointiin tai toimintaan, ts. systeeminen omatunto vaivaa systeemin jäseniä.

 3. Hierarkia: Systeemin näkymättömässä hierarkiassa korkeammalla ovat ne, jotka ovat tulleet systeemiin aiemmin. Sen mukaan on annettava arvostus edeltäjille.

 

Uutta!

Systeeminen mallintaminen (SM)
        

Systeeminen mallintaminen on uusi menetelmä konstellaatiotyöskentelyssä. Se näyttää näitä inhimillisiä prosesseja, kuten ihmisten ja ryhmien välisiä suhteita, tavalla, joka auttaa ymmärtämään näitä prosesseja ja löytämään ratkaisuja organisaation sisäisen yhteistyön ja toiminnan tehokkuuden kehittämiseksi.

Menetelmää on alettu soveltaa organisaatioiden kehittämiseen 90-luvun puolesta välistä lähtien organisaatiokonstellaationa.

Systeeminen mallintaminen suoritetaan siten, että henkilö, joka haluaa tehdä SM-työn, kertoo ensin mitä hän haluaa tutkia ja ymmärtää enemmän SM avulla.

Aihe voi olla hyvin monenlainen:

 • se voi liittyä ihmissuhteisiin organisaatiossa,
 • henkilöiden kelpoisuuden työtehtäviin,
 • strategian suunnitteluun ja toteuttamiseen,
 • uuden tuotteen tai palvelun lanseeraukseen,
 • yrityksen imagoon tai päämäärään.

 

У Вас сложные отношения с родителями или детьми?
Семейные конфликты? Вы не можете забыть кого-то, с кем расстались?
У Вас трудности при поиске партнера и сохранении длительных отношений?
Сложности в работе, карьере, бизнесе, с деньгами?
Вас мучает одиночество? Вы чего-то боитесь? Вас преследуют неудачи?

Системные расстановки – метод  разрешения семейных конфликтов и других трудностей, в том числе, вытекающих из системы семьи по роду. Это  метод, который  позволяет нам увидеть самую суть, причину того, что происходит нашей жизни, и дает возможность восстановить то, что нарушено, т.е. восстановить порядки любви.

Основные принципы системного моделирования
 
Принцип единства и уникальности. Каждая система организована по одним и тем же системным законам, единым по сути, и при этом та же система абсолютно неповторима и уникальна в своем проявлении.
Принцип глубины и объема. Динамика модели отражает одновременно всю глубину описания мира и разнообразие контекстов реальности для данной системы.
Принцип мудрости системы. Динамика системы всегда ведет к решению.
Принцип точечного воздействия. В данный момент времени в данной системе для решаемой задачи всегда существует только одна точка напряжения.
Принцип минимальной достаточности элементов.
Информационное содержание модели не меняется от количества использованных элементов. (Увеличение количества заместителей в модели увеличивает количество вносимых ими искажений).
Принцип гибкости. Модель не есть реальность, а только инструмент для отражения реальности. Для одной и той же задачи может быть использовано бесконечное множество моделей.
Принцип эффективности. Эффективность процесса моделирования прямо пропорциональна объёму полезной информации, получаемой из модели и обратно пропорциональна количеству затраченного времени.

 

Примеры тем для проведения работы

 • Поиск путей решения семейных конфликтов.
 • Отношения между родителями и детьми.
 • Приемные дети.
 • Смерть, ее влияние. Незавершенные отношения с умершими.
 • Мужчина и Женщина. О том, как не складываются отношения в паре или семье.
 • "Хочу, но не могу создать семью!"
 • Любовные треугольники.
 • Незавершённые отношения: "Не могу расстаться!".
 • Сложные семьи (семьи, где есть дети от разных партнеров).
 • Одиночество.
 • Проблемы во взаимоотношениях с противоположным полом.
 • Наличие в роду тяжелых судеб, например, рано умершие члены семьи, самоубийства, много несчастных случаев, психозы.
 • Конфликты совести и чувство вины, ощущение себя жертвой, боязнь сделать что-то плохое.
 • Страхи, фобии.
 • Прошлый тяжелый травмирующий опыт.
 • Трудность нахождения своего места в жизни, самоопределения.
 • Бесплодие.
 • Тяжелые заболевания, повторяющиеся из поколения в поколение.
 • Зависимость от наркотиков, алкоголя, игры.
 • Чувство безнадежности, пессимизма, депрессии, не объяснимые с точки зрения его реальной жизни.
 • Практически любая другая проблемная ситуация.


Расстановки и системное моделирование – эффективные и краткосрочные виды психологической помощи.


Это успешные методы практической психологии для поиска путей решений конфликтов и сложных отношений в семье, с другими людьми и в бизнесе.

Это терапевтические методы для желающих разобраться в себе, осознать семейно-родовые корни своих проблем, улучшить отношения с близкими людьми, преодолеть кризисы любви и обрести счастье.

 

Miten perhekonstellaatio tehdään?

Konstellaatio toteutetaan yleensä ryhmätyöskentelynä. Asiakas, eli oman konstellaation tilaaja, valitsee ryhmästä itselleen ja perhejäsenilleen edustajat, jotka toimivat suvun tunteiden ilmaisijoina. Myös henkilökohtaisen konstellaation tekeminen on mahdollista ja siihen on kehitetty monta menetelmää, mutta prosessi on pitempi ja joillekin asiakkaalle emotionaalisesti ehkä vaikeampi kuin klassisessa konstellaatiossa, koska hän itse joutuu olemaan edustajana omille perhejäsenilleen.


 

Mitä pitäisi tietää ennen kuin teettää perhekonstellaation itselleen?

Konstellaation tekeminen perustuu vain perheessä tapahtuneisiin tosiasioihin. Sen takia ennen konstellaatiota on hyvä selvittää muutamia asioita, erityisesti perheessä mahdollisesti tapahtuneet traagiset tapahtumat ainakin kolmen sukupolven ajalta, kuten :
•    oletko sinä tai joku muu joutunut eroon pidemmäksi aikaa äidistä ennen kolmea ikävuotta
•    onko suvussasi sattunut ennenaikaisia tai selittämättömiä kuolemia
•    abortit ja keskenmenot, ei-toivotut lapset
•    adoptoidut lapset
•    vanhempien ensimmäiset rakkaudet ja miten ne päättyivät
•    avioliitot ja avioerot
•    itsemurhat
•    psyykkiset sairaudet
•    onko joku perheenjäsen joutunut rikoksen uhriksi tai oliko suvussasi joku rikollinen

Miten toimin asiakkaana ja mitä tapahtuu konstellaation aikana?

•     Kerrot konstellaattorille oman kysymyksesi. Sinun ei tarvitse kertoa koko elämäsi tarinaa vaan ainoastaan mikä on se elämäsi solmukohta, jota haluat tutkia
•    Konstellaattorin kanssa yhdessä tunnistat, mistä lähdetään liikkeelle: sinun lapsuuden perheestäsi vai nykyisestä parisuhteestasi
•    Valitset itsellesi ja perheenjäsenillesi edustajat, jotka toimivat suvun tunteiden ilmaisijoina
•    Kun edustajat on valittu  (mieluiten miehiä miesten tilalle ja naisia naisten tilalle), asetat heidät seisomaan suhteessa toisiinsa. Asetat ihmiset paikoilleen sanomatta sanaakaan, keskittyen tuntemaan intuitiivisesti miten koet nämä ihmiset.
•    Muistathan, että tiedostamattomat sukuja ohjaavat lait toimivat samoin kaikissa maissa ja kulttuureissa
•    Konstellaattori seuraa edustajien tunteita, eleitä ja siirtoja,  ja saattaa kysyä sinulta ja edustajilta lisäkysymyksiä. Tarvittaessa konstellaattori voi tuoda konstellaatioon lisähenkilöitä sekä vaihtaa ja/tai siirtää edustajan toiseen paikkaan
•    Konstellaatio viedään siihen pisteeseen saakka, missä kaikki edustajat tuntevat itsensä hyvin ja asiakas on tyytyväinen ratkaisuun

Kysynkö oikein vai väärin?

Kostellaation voi suorittaa vain jos asiakkaalla on selkeä systeeminen kysymys. Jos asiakas vain selittää oman tai perheenjäsenten käyttäytymistä tai pohtii jotain asiaa, ei kysymystä ole eikä työskentelyä voida aloittaa. Työskentely voidaan aloittaa, kun asiakas kertoo lyhyesti ongelmastaan ja esittää siihen liittyviä systeemisiä kysymyksiä, kuten ”Mitä minun täytyy tehdä?” tai ”Miten voin vaikuttaa tilanteeseen?” Oikea kysymys liittyy aina nykyhetkeen.

Milloin konstellaattori voi kieltäytyä tekemästä konstellaation asiakkaalle?

-    asiakkaan käyttäytyminen on ylimielistä konstellööriä tai ryhmää kohti
-    asiakas tarvitsee vain kuuntelijan eikä halua ratkaista ongelmaa
-    asiakas on päättänyt jo etukäteen miten hän asettaa edustajat alussa tai minkälaisen tietyn ratkaisun hän haluaa lopussa. Tällöin konstellaatio ei toimi, ja se keskeytetään heti kun konstellaattori huomaa asiakkaan toiminnan.
-    asiakas haluaa tehdä organisaatiokonstellaation korkeammalle taholle kuin mitä hän itse edustaa, esim. konstellaatiota ei voi tehdä, jos asiakas-työntekijä haluaa ratkaista ylimmän johdon ongelmat
-    asiakkaan esittämä kysymys ei ole systeeminen

 
 
 
 

Yhden perhekonstellaation tulosta verrataan 500 tuntiin psykoanalyysiä.

Perhekonstellaatio-ryhmään voi osallistua, kun haluaa tutkia omaa elämäänsä ja siinä mahdollisesti olevia ongelmia tai solmukohtia kuten


• vaikeuksia solmia parisuhdetta
• perheriidat
• lapsettomuus
• parisuhdeongelmia
• uskottomuus
• avioero
• uusperheet
• vanhempien ja lasten väliset suhteet
• ottolapset
• yksinäisyys ja syrjäytyneisyys
• traumaattisia kokemuksia
• kuolema, sen vaikutukset ja selvittämättä jäänet suhteet kuolleiden kanssa
• erikoiskohtalot suvussa kuten itsemurhat, aikaiset kuolemat, onnettomuudet, psyykkiset sairaudet
• omatunnon ristiriidat
• syyllisyydentunne
• itsensä uhriksi tunteminen
• selittämätön pelko tehdä jotain väärin
• omaa tai läheisen sairautta
• sairaudet jotka toistuvat suvussa esim. allergiat, sokeritauti, syöpä, skitsofrenia ym.
• psykosomaattisia oireita
• toivottomuus, pessimismi, masennus
• aiheetonta vihaa, kateus
• riippuvuus alkoholista, huumeista tai uhkapeleistä ym.
• syömishäiriöt
• pelot ja fobiat
• toistuvat toimintamallit elämässä
• ihmissuhdeongelmia niin yksityiselämässä kuin työpaikalla
• vaikeutta valita ammattia tai saada tyydyttävää työpaikkaa
• poissuljetut perhejäsenet  

Ota yhteyttä

Varaa itsellesi ja/tai kaverillesi paikka perhekonstellaatiolle!

Varaa paikat tiimillesi, johtoryhmällesi tai kollegoillesi, jos kyseessä on organisaatiokonstellaatio. Kirjoitta viestikentälle montako henkilöä on tulossa.

 PuhelimitseSähköpostitse